تعريف تراکم و شانه در فرش ماشيني

- 18 : 55

تعريف تراکم و شانه در فرش ماشيني

هنگامي که شما براي خريد يک فرش به گالري ميرويد يکي از نخستين چيزهايي که فروشنده به آن اشاره مي کند، اين است که اين فرش چند شانه است . در باور عامه مردم شانه فرش تنها دليل گران بودن قيمت آن است.

 
شانه در صنعت فرش ماشيني:

تراکم عرضي گره هاي بافته شده در يک فرش ماشيني را "شانه" آن فرش ميگويند. شانه فرش بر حسب متر محاسبه مي گردد.

چگونه مي توان شانه اصلي و واقعي يک فرش ماشيني را به دست آوريم؟

اين کاري بسيار ساده است اما اغلب مردم به دليل نا آگاهي نمي توانند شانه واقعي يک فرش را به دست بياورند. 
به عنوان نمونه وقتي در مورد يک فرش گفته مي شود ۷۰۰ شانه يا ۱۰۰۰ شانه است منظور اين است که در يک متر از عرض فرش ، ۷۰۰ گره در فرش ۷۰۰ شانه و ۱۰۰۰ گره در فرش ۱۰۰۰ شانه وجود دارد. اکنون کار شما بسيار ساده است و کافيست ۱۰ درصد و يا حتي ۵ درصد اين مقدار را محاسبه کنيد. يعني شما وقتي به پشت يک فرش نگاه ميکنيد در يک فرش هفتصد شانه بايد ۷۰ گره در ده سانتيمتر و يا ۳۵ گره در ۵ سانتي متر وجود داشته باشد.

تراکم و شانه از جمله اصطلاحات فرش ماشيني است که شما آن را شنيده ايد و شناخت اين اصطلاحات به شناخت فرش ماشيني کمک ميکند.
منظور از تراکم در فرش ماشيني همان تراکم طولي فرش ماشيني مي باشد. به عبارت ديگر تراکم نيز همانند شانه است با اين تفاوت که شانه مربوط به عرض فرش مي باشد به همين دليل به آن تراکم عرضي نيز گفته مي شود اما تراکم مربوط به طول فرش است که آن را با نام تراکم طولي نيز مي شناسند.
 
با اين توضيحات پي بردن به تراکم فرش بسيار ساده خواهد بود. اما يک تفاوت اساسي وجود دارد و آن اينکه تراکم را در نصفه فرش محاسبه نموده و براي اعلام آن را در عدد ۳ ضرب مي کنند تا تراکم کلي و اصلي فرش به دست آيد. يعني وقتي گفته مي شود فرشي تراکم ۳۰۰۰ دارد يعني بايد در يک متر طول آن ۱۰۰۰ گره وجود داشته باشد تا با محاسبه ضريب ۳ اين عدد صحيح باشد.
 پس اگر شما بخواهيد مي توانيد همين مقدار را در مقياس کمتر محاسبه کنيد. يعني فرش با تراکم ۳۰۰۰ بايد در ۱۰ سانتيمتر طول آن ۱۰۰ گره و يا در ۵ سانتيمتر طول آن ۵۰ گره وجود داشته باشد. 
در فرش هاي شانه و تراکم پايينتر براي بدست آوردن تراکم طولي فرش، به خاطر نوع دستگاه بافت فرش تعداد گره هاي طول فرش را ضرب در ۲ مي کنيم. بدين ترتيب شما به راحتي مي توانيد با محاسبه تراکم حقيقي و واقعي فرش ماشيني، فرش هاي مورد نياز خود را خريداري نماييد.