اخبار

اخبار

نمايشگاه هاي بين الملي فرش ماشيني و نساجي

تعويق نمايشگاه فرش ماشيني

تعويق نمايشگاه ايرانتکس

تعرفه ورود فرش دستباف به اوراسيا صفر شد

شستن فرش با وايتکس